I am happy to announce that the 1st single from my upcoming album “MAKEDONISSIMO” is released today!

The single is titled “Ne si go prodavaj, Koljo, čiflikot” (Hommage to Brahms)!

The album “MAKEDONISSIMO” set to release on 28th August 2020 with Linn Records, exemplifies the fusion of folk & classical which defines the incredible rhythms &

haunting melodies of my homeland Macedonia!

Composer: Pande Shahov in collaboration with Simon Trpčeski

MAKEDONISSIMO Quintet

Simon Trpčeski – piano

Hidan Mamudov – clarinet, saxophone and kaval

Aleksandar Krapovski – violin

Alexander Somov – cello

Vlatko Nushev – percussion

 

Со особена радост го најавувам првиот сингл од мојот претстоен албум „МАКЕДОНИСИМО“, кој е објавен денес!

Синглот е насловен „Не си го продавај, Кољо, чифликот“ (Омаж за Брамс)!

Албумот „МАКЕДОНИСИМО“ што ќе биде објавен на 28 август 2020 година во издание на Лин Рекордс, прикажува фузија на фолк и класична музика која ги дефинира неверојатните ритми и прогонувачки мелодии на мојата татковина Македонија!

Композитор: Панде Шахов во соработка со Симон Трпчески

МАКЕДОНИСИМО квинтет

Симон Трпчески – пијано

Хидан Мамудов – кларинет, саксофон и кавал

Александар Краповски – виолина

Александар Сомов – виолончело

Влатко Нушев – удирачки инструменти

https://www.youtube.com/watch?v=sWXh1_EO5Ns&feature=youtu.be